Tisztelt Ügyfelünk!

 

Cégünk hosszú múltra tekint vissza. Üzletpolitikánk irányelve, hogy a lakosság széles rétegét  kiszolgálva minőségi házakat építsünk akár kulcsra készen is.

Az életem során mindig az motivált, hogy folyamatosan képezzem magam a kor követelményeinek megfelelően. Erősáramú szakközépiskolában kezdtem meg a tanulmányaimat, ahol villamosgép szerelői végzetséget szereztem, majd  villamos üzemmérnökként diplomáztam.

A későbbiek folyamán elvégeztem a felsőfokú ingatlan értékbecslői képzést, és éveken keresztül ingatlan értékbecsléssel is foglalkoztam. Ezen tevékenységem során  több száz különböző  típusú ingatlant vizsgáltam be és véleményeztem használhatóságuk, piaci értékük, eladhatóságuk szempontjából. Az értékbecslések során nagy rálátásra és tapasztalatra tettem szert a gyakorlatban az ingatlanok szerkezeti felépítése, praktikus elosztása és kihasználhatósága szempontjából.

Épületenergetikai tanúsítói tanulmányaimnak köszönhetően, különféle ingatlanok esetében  energetikai tanúsításokat (zöldkártyát) készítek, melyek kötelezőek eladásnál és bérbeadásnál, továbbá hasznosak felújítások és korszerűsítések esetén az energiatakarékos ingatlankialakítás érdekében.

Hosszú évek óta az építőiparban dolgozom. Korábban épületek állványozásával foglalkoztam, jelenleg családi házak generálkivitelezését, lakások és egyéb ingatlanok felújítását végzem, elsőosztályú munkát végző szakemberekkel, melyben partnereim között szerepelnek a Zölden Kft, a Pap Építőmester Kft, stb..

Célom, hogy az elkészült munkák és épületek a megrendelők minél nagyobb megelégedettségét szolgálják. Esztétikus, praktikus, energiatakarékos házakat építünk kiváló anyagokból a korszerűség követelményeinek megfelelve.

Lehetőség van az ügyfeleink igényei szerint az épületek szerkezetkész átadására, bármilyen részmunkafolyamat (pl.villanyszerelés, kőműves vagy ács munka stb.) elvégzésére, továbbá a teljes építési folyamat lebonyolításra tervezéstől a kulcsrakész átadásig.

Minden esetben a megrendelők egyéni igényeit kiszolgálva  készítjük el és adjuk át az ingatlanokat,  melyek ezáltal hosszútávon biztosítják az Ön számára az otthon melegét és biztonságát.

Amennyiben felkeltettem érdeklődését, szeretettel várom a megrendelését!

Építsünk együtt házat!

 

PalyaErnő                                                                                  

tulajdonos

Az építkezés szakipari munkáit vezető munkatársaink.
 
Palya Ernő Ügyintézés, villanyszerelés vezető tel.: 20/337-10-25
Pap Ferenc Ügyintézés, ácsmunka vezető tei.: 30/219-46-79
ifj. Szentesi Zoltán Tervező  
Bodor Menyhért Földmérő  
Salánki Imre Kőműves munka vezető  
Zubor László Gépészeti munka vezető  
Riczu Tamás Nyílászáró  
Csordás Gábor Bádogos munka vezető  
Bódi Mátyás Festés, mázolási munka vezető  
Szappanos Csaba Burkolási munka vezető  

 

A tanúsítás feladata:

A tanúsítás feladata az ingatlanok energiaigényének meghatározása átlagos felhasználás esetén, mely figyelembe veszi az épület geometriai, szerkezeti,  fűtési, a használati melegvíz előállítási, a szellőzési, klímatizálási, (nem lakó ingatlanok esetében a világítási) jellemzőit, valamint a különböző energianyereségeket (benapozottság, napkollektor, napelem, geotermikus energia, stb.).

A tanúsítás célja:

  1. A vevő számára információkat biztosítani a vásárolandó ingatlan energiafelhasználásáról. 2012. január 1.-től kötelező az eladónak elkészíteni,  melyet visszamenőleg is ellenőrizhetnek és a hiánya esetén birság szabható ki.
  2. A bérlő számára információkat biztosítani a bérlendő ingatlan energiafelhasználásáról. 2012. január 1.-től kötelező a bérbeadónak elkészíteni 1 évnél hosszabb vagy határozatlan időre szóló szerződés esetében,  melyet visszamenőleg is ellenőrizhetnek és a hiánya esetén birság szabható ki.
  3. Energia megtakarítást és károsanyag kibocsátás csökkentését szolgáló pályázatok esetében a meruházás hatékonyságának ellenőrzése. A pályázati kiírástól függ, hogy kötelező-e?
  4. A saját tulajdonú ingatlanok esetén az energetikai jellemzők megismeresé, mely segítségével átláthatóvá válik, hogy milyen felújításokkal tudjuk gazdaságosabbá tenni az épület energiafelhasználását. Nem kötelező.


A tanúsítás menete:

A tanúsítvány elkészítése az ingatlant helyszíni szemléjével kezdődik, mely a beazonosítással kezdődik (Cím, helyrajzi szám, tulajdonos adatai.), majd a különböző szerkezeti elemeket ( falak, nyílászárók, födémek, gépészet, stb.) megvizsgáljuk és a méreteit rögzítjük és fotókkal dokumentáljuk. Az alaprajzok, metszetek, rétegrendi leírások megléte jelentősen gyorsítják a felmérést! ( A felmérés kb. 30 percet vesz igénybe.)

Ezután a tanúsítás elkészítése a törvénynek megfelelően számolásos módszerrel történik az irodában,

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdés szerinti kivételekkel - a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó épületre (épületrészre), illetve annak tervezésére terjed ki, amelyben a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot biztosítására, energiát használnak.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) az 50 m2-nél kevesebb hasznos alapterületű, illetve évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre, (Tehát 50 m²-nél kisebb lakásra is el kell készíteni!)

b) a felvonulási épületre, a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre,

c) hitéleti célra használt épületre,

d) a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett természeti területen létesített építményre,

e) a nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre,

f) az ipari épületre, ha a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint 20 szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,

g) a sátorszerkezetre,

h) a sajátos építményfajtákra, illetve annak tervezésére.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. meglévő épület: az e rendelet hatálybalépése előtt használatba vételi engedéllyel rendelkező épület;

2. összesített energetikai jellemző: az épület energiafelhasználásának hatékonyságát jellemző számszerű mutató, amelynek kiszámítása során figyelembe veszik az épület telepítését, a homlokzatok benapozottságát, a szomszédos épületek hatását, valamint más klimatikus tényezőket; az épület hőszigetelő képességét, épületszerkezeti és más műszaki tulajdonságait; az épületgépészeti berendezések és rendszerek jellemzőit, a felhasznált energia fajtáját, az előírt beltéri légállapot követelményeiből származó energiaigényt, továbbá a sajátenergia-előállítást;

3. hővel kapcsolt villamosenergia-termelés: az elsődleges tüzelőanyagok egyidejű átalakítása mechanikus vagy villamos és hőenergiává, az energiahatékonyság bizonyos minőségi feltételeinek teljesítése mellett (a továbbiakban: KHV);

4. jelentős mértékű felújítás: ahol a felújítás összköltsége meghaladja az épület külön jogszabály1 szerinti értékének 25%-át.

3. § (1) Épületet úgy kell tervezni, kialakítani, megépíteni, hogy annak energetikai jellemzői megfeleljenek az 1. mellékletben foglaltaknak.

(2) Az épület energetikai jellemzőjét a tervező döntése szerint

a) a 2. mellékletben meghatározott, részletes vagy egyszerűsített módszer egyikével, a 3. melléklet szerinti adatok figyelembevételével, vagy

b) az a) pontban meghatározott módszerrel egyenértékű, nemzetközi gyakorlatban elfogadott számítógépes szimulációs módszerrel

kell meghatározni.

(3) Az épületek energetikai megfelelőségét igazoló számítást az épület egészére kell elvégezni.

(4) Az épület energetikai megfelelősége egyes zónákra vagy egyes helyiségekre elvégzett számítások eredményeinek összegezésével is igazolható.

4. § (1) Az összesített energetikai jellemző követelményértékét az épület 1. melléklet szerinti rendeltetésétől függően kell megállapítani. Az épületek összesített energetikai jellemzőjének számértéke nem haladhatja meg az épület felület-térfogat aránya és rendeltetésszerű használati módja függvényében az 1. melléklet III. pontjában megadott értéket.

(2) Ha az épületben többféle funkciójú rendeltetési egység található és ezekre eltérő az előírt követelményérték, akkor a tervezés során azokat a méretezési alapadatokat és az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményt kell figyelembe venni, amely

a) az épület legnagyobb térfogatú rendeltetési egységének funkciójából következik (jellemző funkció), vagy

b) térfogatarányosan a különböző rendeltetési egységek funkciójából következik.

 

(3) Ha az épületben többféle funkciójú rendeltetési egység található és ezek között van olyan, amelyre nincs az összesített energetikai jellemzőre követelmény, akkor

a) az épület egészére a fajlagos hőveszteség-tényezőre és ezzel együtt az egyes határolószerkezetekre vonatkozó követelményeket kell kielégíteni az 1. melléklet szerint, és

b) az épületnek arra a részére kell értelmezni a méretezési alapadatokat és alkalmazni az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményt, a felület-térfogat arány megállapítása mellett, amelyre a funkció szerinti követelmény adott.

5. § Az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű új építmények beruházási program előkészítése, illetve a tervezés során műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból vizsgálni kell

a) a megújuló energiaforrásokon alapuló decentralizált energiaellátási rendszerek,

b) a KHV,

c) a táv- vagy tömbfűtés és -hűtés, vagy

d) a hőszivattyúk

alkalmazásának lehetőségét a 4. mellékletben foglaltak szerint.

6. § (1) Az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű meglévő épület korszerűsítése, illetve rendeltetésének módosítása során biztosítani kell az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést, ha az műszaki és gazdasági szempontból megvalósítható. A műszaki, illetve gazdasági megvalósíthatóságot a 4. mellékletben foglaltak szerint kell vizsgálni.

(2) Ha az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű meglévő épület átalakítása, bővítése és felújítása

a) a külső határoló szerkezetei felületének 25%-át, illetve

b) a fűtő-, melegvíz-előállító-, légkondicionáló, szellőztető vagy világítási rendszereit jelentős mértékben érinti,

biztosítani kell az átalakítással, bővítéssel és felújítással érintett rész vonatkozásában az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2006. szeptember 1-je után induló építési engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002. december 16-i 2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2-6. cikkeinek és mellékletének való megfelelést szolgálja.

Az energetikai tanúsítás árai:

 

Az árak tartalmazzák:

-a kiszállási díjat,

-az ingatlan felmérését, a számítások elvégzését,

-"C" kategóriánál rosszabb besorolás esetén a korszerűsítési javaslatot,

-a tanúsítás regisztrációját,

-a tanúsítás kinyomtatátását és hiteles lefűzését.

Ezeken az árakon felül semmilyen költség nem kerül kiszámlázásra! (pl. áfa, stb.)

 

panel lakás 15.000- Ft
egyéb lakás 19.000-Ft
családi ház 200 m2-ig 22.000.Ft
családi ház 200 m2 felett egyedi ár

 

Tel.: 06-20/337-10-25

E-mail.: info@danielkft.hu

Cím: 6000-Kecskemét, Reile G. u. 8. X. 30.

A ház egyszerű, de nagyszerű!!!

Hasznos alapterülete 88,07 m2.  4 szobás (nappali + 3 hálószoba), 2 fürdőszobás, szeparálható konyha étkezővel

(ha a tisztelt vevő szeretné lehet szeparálni külön a konyhát, külön az étkezőt, de van mód amerikai konyhás megoldásra

is bárpulttal, szóval minden kívánalomnak megfelel) van külön gardrób, de a szobák is szekrényezhetőek.

A szülői háló kissé szeparált és nincs forgalom az ajtaja előtt - manapság ez igény.

A szobák a világos közlekedőn keresztül közvetett kapcsolatban vannak a terasszal.

Egy kondenzációs gázkazán biztosítja a melegvizet és a fűtést, amely az épület tömegközéppontjában van, így egyenlő

távolságban van a vizes helyiségektől és a fűtés körök sincsenek túl hosszúra fogva.

Van egy kémény, ebbe bele lehet kötni egy egyszerű kandallót, de lehet akár vízteres kandallót is rákötni, a gázkazán

ott van mögötte, így a fűtéselosztóra azonnal rá lehet kötni. Pelletkandalló esetében ugyanez a megoldás választható.

Természetesen ez is a vevő kérésének megfelelően opcionális.

A közösségi tér (nappali, étkező, konyha, előtér, vendég mosdó) szépen szeparált az intim szférától (hálók, saját fürdő).

A hálószobák az elenyésző forgalmú kis utca felé néznek, kitűnő tájolással, a nagyobb forgalmú Jász utca felé a

közösségi terek néznek. A nappaliba szinte egész nap besüt a nap, szép, világos jó arányú tér.

 

Fedett és nyitott terasz egyaránt tartozik az épülethez, egy kis sütögetővel.

A személyi bejárat a Jász utca felöl van, elegáns burkolt felültettel, túja sorral, kis kavicssávval.

 

Az épület mellett egy egyszerű féltetős megoldással kialakítható egy fedett, nyitott 2 beállásos szgk. parkoló.

Ez természetesen opció, de a lehetőség meg van.

 

A ház nagyon jól élhető, praktikus, szerkezetileg egyszerű, alacsony fenntartási költséggel üzemeltethető

(A vagy A+ kategória) és szép is.

Finoman illeszkedik ebbe a kertvárosi/polgárvárosi környezetbe, mely szinte falusi képet mutat az urbánus szövetben.

 

A telek 280 m2, 60 %-ban beépíthető.(168 m2 épthető rá.) A telek ára 10,5 M Ft

A tervek szerinti kulcsrakész ház ára telekkel együtt 29 M Ft

 

 


A napelemek és más megújuló energiás valamint gépészeti kivitelezések a Zölden Kft.-vel közösen kerülnek megtervezésre és kivitelezésre.

További információk és referenciák a http://www.zolden.hu  oldalon találhatóak.

Ingatlan vásárlás esetén segítünk az ingatlan műszaki állapotának meghatározásában,

mely magába foglalja az energetikai, statikai, gépészeti, elektromos és egyéb szerkezeti

elemek felmérését, a szükséges javítási, felújítási kölségek meghatásozását.

Igény esetén a reális forgalmiértéket is meghatározuk, mely segít a megfelelő ingatlan kiválasztásában.

A napelemek és más megújuló energiás valamint gépészeti kivitelezések a Zölden Kft.-vel közösen kerülnek megtervezésre és kivitelezésre.

További információk és referenciák a http://www.zolden.hu  oldalon találhatóak.